محمددانیال فرجی دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش لجستیک و زنجیره تامین مهندسی صنایع در دانشگاه علم و صنعت تهران است و مقطع کارشناسی خود را در سال 1399 به پایان رساند. و در حال حاضر علاقه مند به فعالیت در زنجیره تامین خون و بایومس می‌باشد.

linked in  researchGate

Mohammad Danial Faraji is a M.Sc candidate at the School of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran. He recieved his BSc in Industrial Engineering in 2020 from the Bu-Ali Sina University , Hamedan, Iran. His interests includ in bio-Mass supply chains and international transit supply chains.